PSJC Find publication results
- Nosach L., Dyachenko N., Zhovnovataya V., Lozinskiy M., Lozitsky V. Inhibition of proteolytic processing of adenoviral proteins by epsilon-aminocaproic acid and ambenum in adenovirus-infected cells