PSJC Find publication results
- M. Moshkin, V. Selyatitskaya, E. Zhigulina, V. Miroshnichenko, Adrenocortical response to stress in rodents with different modes of life